Przeskocz do treści

Nasza szkoła

„Potrafi myśleć za siebie i działać samodzielnie – bo to jest jego życie.
Potrafi myśleć i działać z innymi bo żyje wśród innych.”

Wizja szkoły

Celem naszej szkoły jest odpowiednie formowanie wychowanka, aby w trakcie edukacji, jak i również w przyszłości potrafił podejmować i stosownie wypełniać określone zadania względem Boga, ludzi, Ojczyzny i własnej rodziny.

W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na rozwój takich cech charakteru jak: wrażliwość, otwartość, uczciwość, dobroć, komunikatywność.

Chcemy, aby uczniowie mieli szansę wszechstronnego rozwoju osobowego, w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie:

 • Mogli rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. Mieli świadomość życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 • Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych.
 • Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 • Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych a w przyszłości stali się świadomymi obywatelami świata. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
 • Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Pedagodzy i wszyscy pracownicy szkoły są współodpowiedzialni za wspomaganie rozwoju intelektualnego, fizycznego i moralnego uczniów. Nauczyciele mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, będą współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

Sylwetka absolwenta

Chcemy by nasi absolwenci:

 • posiadali kulturę osobistą – godne zachowanie, szacunek dla drugiego, odpowiednią postawę wyrażoną przez słowa, dbałość o otoczenie,
 • pracowali nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwijali swoje zainteresowania, pasje,
 • byli aktywni i twórczy – potrafili zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy,
 • potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć, korzystać z różnych źródeł informacji oraz mieli szacunek dla przyrody i postępowali zgodnie z własnym sumieniem,
 • mieli szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia człowieka i całego społeczeństwa,
 • byli wrażliwi na otaczającą ich przyrodę, umieli obcować z nią, odkrywając jej piękno i tajemnice,
 • mieli szacunek dla pracy, byli zaradni i odpowiedzialni,
 • znali i szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem,
 • potrafili dbać o własne zdrowie, własne i innych bezpieczeństwo.

Sylwetka wychowawcy

Nauczyciel – wychowawca powinien być:

 • wyrozumiały
 • sprawiedliwy – wszystkich traktuje tak samo
 • uczciwy
 • uczynny
 • godny zaufania – można się mu zwierzyć jak prawdziwemu przyjacielowi
 • wymagający
 • otwarty na problemy swoich uczniów
 • z poczuciem humoru
 • tolerancyjny
 • obiektywny
 • bezinteresowny
 • dyskretny