Przeskocz do treści

Regulamin Strzelnicy

 1. Nigdy nie kieruj lufy karabinu lub pistoletu w kierunku ludzi.
 2. Każdorazowo po wzięciu broni do ręki, sprawdź czy jest rozładowana.
 3. W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu nigdy nie odkładaj broni załadowanej.
 4. Na strzelnicy, broń przenoś zawsze rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcu lub kasecie przeznaczonej do przenoszenia broni.
 5. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 6. Poza strzelnicą lub magazynem, broń przenoś w sposób wykluczający jej samoczynne zadziałanie.
 7. Nigdy nie pozostawiaj broni bez dozoru.
 8. Broń ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie prowadzącego ŁADUJlub START.
 9. Przy ładowaniu broni nie korzystaj z pomocy innych osób.
 10. W czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi znajdować się przed linią ognia (patrząc od linii tarcz), przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 11. Po komendzie STOP wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
 12. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendęSTOP powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.
 13. Nigdy nie strzelaj z broni niesprawnej i nie zapewniającej bezpieczeństwa.
 14. Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia użytkownika.
 15. W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia.
 16. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana i odpowiednio do jej typu zabezpieczona.
 17. Zanim opuścisz stanowisko, upewnij się, czy w komorze nabojowej i magazynku nie pozostał nabój następnie przedstaw rozładowaną broń do kontroli prowadzącemu strzelanie i odpowiednio ją zabezpiecz.
 18. Składanie się, celowanie i strzelanie „na sucho” dozwolone jest na stanowiskach strzeleckich lub tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 19. Na strzelnicy nie można celować i strzelać do ludzi, ptaków i zwierząt jak również do przedmiotów znajdujących się poza kulochwytem.
 20. Naprawy, regulacje i czyszczenie broni pociągające za sobą konieczność rozkładania jej należy dokonywać w miejscach do tego wyznaczonych.
 21. Wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii ognia powinny używać wkładek, nauszników lub innych urządzeń służących ochronie słuchu.
 22. Zabronione jest używanie przez strzelców w czasie strzelania ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.
 23. Na strzelnicy, posiadacze telefonów komórkowych powinni w swoich aparatach wyłączać sygnały dźwiękowe.
 24. Podczas strzelania wszyscy strzelcy powinni używać bezodpryskowych okularów strzeleckich lub innych środków ochronnych.
 25. Na strzelnicy zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub używania środków odurzających praz przebywanie na strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 26. Za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących odpowiada prowadzący strzelanie.
 27. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 28. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 29. OSOBĘ NARUSZAJĄCĄ REGULAMIN STRZELNICY USUWA SIĘ ZE STRZELNICY.
Strzelnica Vis