Przeskocz do treści

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 85 – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Barcicach.

§ 2

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991r., Statutu Szkoły  Podstawowej w Barcicach oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 1

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie Dyrekcji,  Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów  takich jak:

- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

 • zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem
 • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 1

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU lub Opiekunowie SU.

§ 2

Opiekuna lub Opiekunów SU wybiera ogół uczniów w szkole w wyborach tajnych, równych, bezpośrednich i powszechnych.

§ 3

Prawo kandydowania na Opiekuna SU przysługuje każdemu nauczycielowi pracującemu w szkole      w Barcicach.

§ 4

Opiekun SU lub Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez:

 1. wspieranie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 2. inspirowanie uczniów do działania,
 3. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU – STRUKTURA, ZADANIA, KOMPETENCJE

§ 1

Do wybieralnych organów SU należą:

 1. Samorządy Klasowe, których przedstawicielami są: przewodniczący, zastępca, skarbnik wybrani w wyborach tajnych i powszechnych w klasach 4-8,
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

Ich kadencja trwa do następnych wyborów. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

§ 2

 1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
 2. identyfikują potrzeby uczniów i  zgłaszają propozycje działań dla Zarządu SU,
 3. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 4. uczestniczą w pracach SU, opiniują plan działań i konkretnych inicjatyw  Zarządu SU,
 5. w swojej działalności stosują się do wytycznych Zarządu SU,
 6. dbają o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU.
 • Zebranie ogólne przedstawicieli Samorządów Klasowych nazywane jest Zebraniem Samorządów Klasowych i odbywa się przynajmniej raz w półroczu.

§ 3

Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:

 1. Przewodniczącego SU,
 2. Wiceprzewodniczącego SU,
 3. Skarbnika,
 4. Sekretarza,
 5. 5 stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji (kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej)

§ 4

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 1. inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań uczniowskich,
 2. opracowanie rocznego planu działania SU,
 3. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 4. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii, sugestii i wniosków członków SU,
 5. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU,
 6. sprawowanie opieki nad Kroniką Szkoły poprzez przekazywanie Kroniki kolejnej klasie na okres 3 tygodni wraz z obowiązkiem tworzenia wpisów relacjonujących wydarzenia ze szkoły.

§ 5

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 1. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,
 3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 4. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę  podczas pracy SU,
 5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 6

Przewodniczący SU:

 1. kieruje pracą Zarządu SU,
 2. reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,
 3. przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
 4. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU i Samorządów Klasowych,
 5. podczas każdego z zebrań Zarządu SU i Samorządów Klasowych wyznacza inną osobę sporządzającą notatkę z obrad, która jest  dodana do dokumentacji SU,

§ 7

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym zebraniu.

§ 8

Decyzje Samorządów Klasowych i Rady SU podejmowane są większością głosów i mogą być uchylone przez Dyrekcję gdy są sprzeczne z prawem bądź Statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1

Wybory do SU odbywają się raz w roku, nie później niż do 10 października, są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 2

Prawo głosowania w wyborach posiadają uczniowie i uczennice szkoły od klas 4 do 8.

§ 3

 1. Prawo do kandydowania do Zarządu SU posiada każdy uczeń i uczennica szkoły od klas 4 do 8.
 2.  Prawo do kandydowania na Opiekuna SU posiada każdy nauczyciel ze szkoły w Barcicach.

§ 4

 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.
 2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 5 uczniów, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Zarządu SU. Członkowie Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.
 3. Ogłoszenie składu Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez niej prac powinno nastąpić co najmniej 3 tygodnie przed terminem wyborów.
 4. Termin wyborów oraz skład Komisji Wyborczej ustala Opiekun SU wraz z ustępującym Zarządem SU.

§ 5

 1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
 2. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur, min 3 tygodnie przed terminem wyborów.
 3. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 4. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,
 5. poinformowanie uczniów o zasadach głosowania i zachęcenie do udziału w wyborach.
 6. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
 7. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,
 8. przeprowadzenie wyborów,
 9. obliczenie głosów,
 10. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.
 11. Komisja wyborcza działa w porozumieniu z Opiekunem SU.

§ 6

Zasady zgłaszania kandydatur do Zarządu SU:

 1. osoba składająca swoją kandydaturę do Zarządu SU składa minimum 30 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów szkoły, z minimum 3 różnych klas 4-8.
 2. podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.
 3. listy z podpisami kandydaci składają do Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – nie później niż 10 dni przed wyborami.
 4. Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydatów o wyniku,
 5. po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez Komisją Wyborczą  kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą.
 6. Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów nie później niż 10 dni przed wyborami.

§ 7

Zasady przeprowadzania kampanii wyborczej:

 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.
 2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
 3. Prowadząc kampanię wyborczą , kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolną infrastrukturę bez pozwolenia Dyrekcji.

§ 8

Zasady głosowania:

 1. Jeden wyborca głosuje przez postawienie jednego znaku  X w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Zarządu SU oraz jednego znaku X w polu po lewej stronie nazwiska  kandydata na Opiekuna SU.
 2. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak X postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Zarządu SU lub na Opiekuna SU, oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku X.
 3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków Komisji Wyborczej obecnych przy liczeniu głosów.

§ 9

 1. Wyniki liczenia głosów Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje:
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania,
 3. Liczba wydanych kart do głosowania,
 4. Liczba głosów ważnych,
 5. Liczba głosów nieważnych,
 6. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 7. Wyniki liczenia głosów opublikowane są na tablicy ogłoszeń SU.
 8. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów.
 9. Wiceprzewodniczącym zostaje uczeń, który uzyskał drugą największą liczbę głosów.
 10. 7 uczniów z największą liczbą głosów wchodzi w skład Zarządu SU.
 11. Opiekunem bądź Opiekunami SU zostaje nauczyciel lub dwóch nauczycieli z największą liczbą głosów.

§ 10

 1. Mandat członka Zarządu SU wygasa w przypadku:
 2. rezygnacji
 3. końca kadencji
 4. ukończenia nauki w szkole
 5. odwołania (gdy narusza Regulamin SU lub nie bierze udziału w pracach Zarządu SU)
 6. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 7. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
 8. rezygnacji
 9. końca kadencji
 10. odwołania przez Dyrekcję
 11. Na miejsce odwołanego Opiekuna SU powołuje się kolejnego nauczyciela, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego Zarządu SU, Opiekuna SU, Dyrektora szkoły lub co najmniej połowy członków Samorządów Klasowych i Zarządu SU w formie uchwały.
 2. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez SU i wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2019 roku.

Przedstawiciele SU   Opiekunowie SU

Aneks do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach

W związku z panującą pandemią cowid 19 (na czas trwania pandemii) zmianie ulega §4p.3R.V: Ordynacja Wyborcza, §6: Zasady zgłaszania kandydatur do Zarządu SU.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 4

punkt 3. otrzymuje brzmienie:

3. Ogłoszenie składu Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez niej prac powinno nastąpić co najmniej 2 tygodnie przed terminem wyborów.

§ 6
Zasady zgłaszania kandydatur do Zarządu SU
Otrzymuje brzmienie:

 1. każda klasa, po uzyskaniu akceptacji klasy dobrowolnie zgłasza kandydaturę 2 uczniów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
 2. kandydatów należy zgłaszać do Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – nie później niż 10 dni przed wyborami,
 3. po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez Komisję Wyborczą kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą,
 4. Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów nie później niż 10 dni przed wyborami.

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Punkt 3. Otrzymuje brzmienie

3. Niniejsze zmiany Regulaminu SU uchwalone zostały na czas trwania pandemii cowid 19 przez SU i wchodzą w życie z dniem 17 września 2020 roku.