Przeskocz do treści

W nowe jutro dziś idziemy

Konkurs projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Ogółem wpłynęło 260 wniosków, dofinansowanie otrzymało tylko 21 projektów. Na liście rankingowej wniosek aplikacyjny przygotowany przez Fundację Rozwoju Ziem Górskich dotyczący projektu „W nowe jutro dziś idziemy” uplasował się na szóstej pozycji.Projekt „W nowe jutro dziś idziemy” dotyczy IX priorytetu – Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Został on przygotowany przez Fundację Rozwoju Ziem Górskich, a środki na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. "W nowe jutro dziś idziemy" realizowany jest w Gimnazjach na terenie Gminy Stary Sącz. Projekt realizowany jest w okresie 1.08.2009 - 31.08.2010   

 CELE PROJEKTU:

Działania w ramach projektu mają na celu:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz
 • zwiekszanie aktywności uczniów
 • zachęcanie do zdobywania wiedzy, poszerzania umiejętności.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów gimnazjów
 • podniesienie jakości kształcenia młodzieży z dysfunkcjami
 • rozwijanie uzdolnień i kompetencji kluczowych gimnazjalistów poprzez wiążące teorię z praktyką zajęcia pozalekcyjne
 • pomoc uczniom w planowaniu kariery zawodowej, promocja przedsiębiorczości
 • promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
 • integracja społeczności lokalnej

Realizatorem projektu jest Urząd Miejski w Starym Sączu, a jednostkami uczestniczącymi są szkoły gimnazjalne z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz: Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Barcicach, Przysietnicy oraz Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu.  Uczniowie objęci projektem będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach edukacyjnych zarówno wyrównawczych, integracyjnych, profilaktycznych, a także językowych, podróżniczych, matematyczno – przyrodniczych oraz z zakresu przedsiębiorczości. Łącznie wsparciem zostanie objętych minimum 700 uczniów. 

WSKAŹNIKI PROJEKTU:

Łącznie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie minimum 700 uczniów Gimnazjów.

 • L. godz. dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:  2526
 • L. godz. zajęć programów profilaktycznych, prewencyjnych,socjoterapeutycznych :  460
 • L. godz. indywidualnej pracy z uczniami o szczególnych wymaganiach:  852
 • L. godz. dod. zajęć rekreacyjno-sportowych:  476
 • L. godz. dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z przedm. matem.-przyrodniczych:  1534
 • L. godz. innych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompet. kluczowych: 1087
 • L. godz. indywidualnego doradztwa zawodowego: 280